Quyết định 628/QĐ-UBND 2018 chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Khánh Hòa Quyết định

 0      0      0
Phí: Tải Miễn phí
Số hiệu
628/QĐ-UBND
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
06/03/2018
Ngày hiệu lực
Đã biết
Tình trạng
Đã biết
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
0
Lần tải
0
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Quyết định 628/QĐ-UBND 2018 chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Khánh Hòa,628/QD-UBND,QUYET DINH 628,TINH KHANH HOA,DICH VU PHAP LY,VAN HOA - XA HOI

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thongtinphapluat.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thongtinphapluat.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Quyết định 628/QĐ-UBND 2018 chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Khánh Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 628/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT CÓ KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-BTP ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 15/7/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2014 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 313/TTr-STP ngày 26 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đắc Tài;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Đài truyền thanh - truyền hình và UBND các xã, phường, thị trấn (do UBND cấp huyện gửi);
- C
ng Thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Khánh Hòa, Đài PT-TH Khánh Hòa;
- Hội Bảo
trợ trẻ mồ côi, người tàn tật và bệnh nhân nghèo tỉnh;
- Lưu: VT, HgĐ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT CÓ KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Tăng cường triển khai có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng về các quyền của người khuyết tật và điều kiện tiếp cận với dịch vụ này;

- Tăng cường năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho người thực hiện trợ giúp pháp lý;

- Tập trung thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, trong đó, chú trọng thực hiện vụ việc tham gia tố tụng cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2018 phải phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; bám sát nội dung chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong Kế hoạch triển khai thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2014 - 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 15/7/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa) và Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2018 của Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 81/QĐ-BTP ngày 10/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

- Các hoạt động trợ giúp pháp lý phải cụ thể, khả thi, phù hợp với đặc thù của người khuyết tật.

- Có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là, các cơ quan, tổ chức về người khuyết tật trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT CÓ KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH

1. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

1.1. Hoạt động 1: Tổ chức trợ giúp pháp lý với hình thức phù hợp tại nơi cư trú, sinh sống, làm việc của người khuyết tật có khó khăn về tài chính; đặc biệt, thực hiện trợ giúp pháp lý trong các vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh).

- Đơn vị phối hợp: UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

1.2. Hoạt động 2: Tăng cường phối hợp với xã, phường, thị trấn nơi có người khuyết tật, các Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật để phát hiện nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính và giới thiệu người khuyết tật có khó khăn về tài chính đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước khi họ có yêu cầu trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh).

- Đơn vị phối hợp: UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cơ sở của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

1.3. Hoạt động 3: Thực hiện trợ giúp pháp lý tại trụ sở Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật trong toàn tỉnh khi có yêu cầu.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh và các Chi nhánh của Trung tâm).

- Đơn vị phối hợp: UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cơ sở của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

2. Đẩy mạnh truyền thông về tr giúp pháp lý cho người khuyết tt có khó khăn về tài chính

2.1. Hoạt động 1: Đẩy mạnh truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật quy định tại Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các quy định có liên quan đến trợ giúp pháp lý trong các Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam... cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh).

- Đơn vị phối hợp: Đài phát thanh và truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa, Đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý II đến Quý IV năm 2018.

2.2. Hoạt động 2: Hoàn thiện việc xây dựng và lắp đặt Bảng tin về trợ giúp pháp lý, trong đó, có nội dung về quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tt có khó khăn về tài chính tại trụ sở Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hi nơi có người khuyết tật; phát hành tờ gấp pháp luật và các ấn phẩm chuyên dụng khác cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh).

- Đơn vị phối hợp: Các cơ sở bảo trợ xã hội nơi có người khuyết tật các tổ chức của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý II đến Quý IV năm 2018.

3. Nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý

Hoạt động: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người thực hiện tr giúp pháp lý (Trợ giúp viên pháp lý, Cộng tác viên pháp lý, Luật sư và Tư vấn viên pháp luật) về các kỹ năng, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính; đặc biệt, là kỹ năng tham gia tố tụng.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh).

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý II và Quý IV năm 2018.

4. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn v tài chính thực hiện theo quy định của pháp luật, được b trí trong ngân sách hàng năm của tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Mục II của Kế hoạch này.

- Chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có hiệu qu, chất lượng; đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh và tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tư pháp.

2. Các s, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã phường, thị trấn

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhim phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Mục II của Kế hoạch này.

3. Sở Tài chính

Thẩm định, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí bảo đảm việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về Ngân sách nhà nước.

4. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh

- Thực hiện lập dự toán kinh phí ngân sách; quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan.

- Tham mưu, giúp Sở Tư pháp trong việc thực hiện các nội dung nêu tại Mục II của Kế hoạch này.

5. Đài phát thanh và truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa, Đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố

Tăng cường phối hợp với Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh để xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng các tin, bài, chuyên mục thông tin phổ biến về chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và các quy định khác có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2018. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp đ tng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết kịp thời./.

 

Nguồn: thuvienphapluat

 
 
 
 
LINK DOWNLOAD

Quyet-dinh-628-QD-UBND-2018-chinh-sach-tro-giup-phap-ly-cho-nguoi-khuyet-tat-Khanh-Hoa.1[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thongtinphapluat.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT