Quyết định 5041/QĐ-UBND 2017 Quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách cố định nội tỉnh Nghệ An Quyết định

 0      0      0
Phí: Tải Miễn phí
Số hiệu
5041/QĐ-UBND
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
24/10/2017
Ngày hiệu lực
Đã biết
Tình trạng
Đã biết
Loại file
doc
Dung lượng
0.12 M
Lần xem
0
Lần tải
0
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Quyết định 5041/QĐ-UBND 2017 Quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách cố định nội tỉnh Nghệ An,5041/QD-UBND,QUYET DINH 5041 2017,TINH NGHE AN,GIAO THONG - VAN TAI

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thongtinphapluat.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thongtinphapluat.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Quyết định 5041/QĐ-UBND 2017 Quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách cố định nội tỉnh Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5041/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 24 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH NỘI TỈNH BẰNG XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 3841/QĐ.UBND-GT ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 3106/SGTVT-VT ngày 11/10/2017 về việc kiến nghị bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tnh bng xe ô tô,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Có danh mục bổ sung chi tiết mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô kèm theo).

Các nội dung khác ginguyên theo Quyết định số 3841/QĐ.UBND-GT ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải chtrì công bố Quy hoạch và quản lý, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Giao thông vận t
i (đ b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó VP CN UBND tỉnh;
- Lưu; VTUB
, CN (Dũng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

DANH SÁCH

BỔ SUNG CHI TIẾT MẠNG LƯỚI TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH CỐ ĐỊNH NỘI TỈNH BẰNG XE Ô TÔ
(Kèm theo Quyết định số 5041/UBND-CN ngày 24/10/2017 của UBND tnh Nghệ An)

TT

Bến xe nơi đi/đến

Bến xe nơi đi/đến

Hành trình chạy xe chính
(dùng cho cả 2 chiều đi và ngưc lại <=>)

1

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Mường Xén (huyện Kỳ Sơn)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - QL7A - BX Mường Xén

2

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Mường Xén (huyện Kỳ Sơn)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - N5 - QL7A - BX Mường Xén

3

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Mường Xén (huyện Kỳ Sơn)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 - QL7A - BX Mường Xén

4

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Mường Xén (huyện Kỳ Sơn)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 - QL15 - QL7A - BX Mường Xén

5

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Mường Xén (huyện Kỳ Sơn)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 - Đường HCM - QL7A - BX Mường Xén

6

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Hòa Bình (huyện Tương Dương)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - QL7A - BX Hòa Bình

7

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Hòa Bình (huyện Tương Dương)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - N5 - QL7A - BX Hòa Bình

8

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Hòa Bình (huyện Tương Dương)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 - QL7A - BX Hòa Bình

9

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Hòa Bình (huyện Tương Dương)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 - QL15 - QL7A - BX Hòa Bình

10

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Hòa Bình (huyện Tương Dương)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 - Đường HCM - QL7A - BX Hòa Bình

11

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Con Cuông (huyện Con Cuông)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - QL7A - BX Con Cuông

12

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Con Cuông (huyện Con Cuông)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - N5 - QL7A - BX Con Cuông

13

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Con Cuông (huyện Con Cuông)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 - QL7A - BX Con Cuông

14

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Con Cuông (huyện Con Cuông)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 - QL15 - QL7A - BX Con Cuông

15

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Con Cuông (huyện Con Cuông)

BX Min Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 - Đường HCM - QL7A - BX Con Cuông

16

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Đô Lương (huyện Đô Lương)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - QL7A - BX Đô Lương

17

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Đô Lương (huyện Đô Lương)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - N5 - QL7A- BX Con Cuông

18

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Đô Lương (huyện Đô Lương)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 - QL7A - BX Con Cuông

19

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Đô Lương (huyện Đô Lương)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 - QL15 - QL7A - BX Con Cuông

20

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Dùng (huyện Thanh Chương)

BX Min Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 - BX Dùng

21

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 - QL15 - BX Tân Kỳ

22

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - QL7A - QL15 - BX Tân Kỳ

23

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - N5 - QL7 - QL15 - BX Tân Kỳ

24

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX phía Bc Yên Thành (Y. Thành)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - QL7A - QL7B - BX Yên Thành

25

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX phía Bắc Yên Thành (Y. Thành)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - QL7B - BX Yên Thành

26

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX phía Bắc Yên Thành (Y. Thành)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - QL48E - BX Yên Thành

27

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Quế Phong (huyện Quế Phong)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - QL48 - BX Quế Phong

28

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Quế Phong (huyện Quế Phong)

BX Miền Trung - QL1A tránh Vinh - QL46 - QL15 - Đường HCM - QL48 - BX Quế Phong

29

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Quỳ Châu (huyện Quỳ Châu)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - QL48 - BX Quỳ Châu

30

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Quỳ Châu (huyện Quỳ Châu)

BX Miền Trung - QL1A Tuyến tránh vinh - QL46 -QL15 - Đường HCM - QL48 - BX Quỳ Châu

31

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Quỳ Hợp (huyện Quỳ Hợp)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - QL48 - QL48C - BX Quỳ Hợp

32

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Quỳ Hợp (huyện Quỳ Hợp)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 -QL15 - Đ. HCM - QL48 - QL48C - BX Quỳ Hợp

33

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Nghĩa Đàn cũ (TX Thái Hòa)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - QL48 - BX Nghĩa Đàn

34

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Nghĩa Đàn cũ (TX Thái Hòa)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 -QL15 - Đường HCM - QL48 - BX Nghĩa

35

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL1A - BX Sơn Hải

36

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Cửa Lò (thị xã Cửa Lò)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 - BX Cửa Lò

37

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Cửa Lò (thị xã Cửa Lò)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46C - BX Cửa Lò

38

BX Miền Trung (Tp Vinh)

BX Nam Đàn (huyện Nam Đàn)

BX Miền Trung - QL1A tuyến tránh vinh - QL46 - BX Nam Đàn

39

BX Nam Đàn (huyện Nam Đàn)

BX Mường Xén (huyện Kỳ Sơn)

BX Nam Đàn - QL46 - QL7A - BX Mường Xén

40

BX Nam Đàn (huyện Nam Đàn)

BX Hòa Bình (huyện Tương Dương)

BX Nam Đàn - QL46 - QL7A - BX Hòa Bình

41

BX Nam Đàn (huyện Nam Đàn)

BX Quế Phong (huyện Quế Phong)

BX Nam Đàn - QL46B - Đô Lương - QL15 Đ HCM - QL48 - BX Quế Phong

42

BX Nam Đàn (huyện Nam Đàn)

BX Con Cuông (huyn Con Cuông)

BX Nam Đàn - QL46 - QL7A - BX Con cuông

43

BX Nam Đàn (huyện Nam Đàn)

BX Anh Sơn (huyện Anh Sơn)

BX Nam Đàn - QL46 - QL7A - BX Anh Sơn

44

BX Nam Đàn (huyện Nam Đàn)

BX Dùng (huyện Thanh Chương)

BX Nam Đàn - QL46 - BX Dùng

45

BX Nam Đàn (huyện Nam Đàn)

BX Vinh (Tp Vinh)

BX Nam Đàn - QL46 - QL1A - BX Vinh

46

BX Dùng (huyện Thanh Chương)

BX Mường Xén (huyện Kỳ Sơn)

BX Dùng - QL46 - QL7A - BX Mường Xén

47

BX Dùng (huyện Thanh Chương)

BX Hòa Bình (huyện Tương Dương)

BX Dùng - QL46 - QL7A - BX Hòa Bình

48

BX Dùng (huyện Thanh Chương)

BX Anh Sơn (huyện Anh Sơn)

BX Dùng - QL46 - QL7A - BX Anh Sơn

49

BX Dùng (huyện Thanh Chương)

BX Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ)

BX Dùng - QL46 - QL15 - BX Tân Kỳ

50

BX Dùng (huyện Thanh Chương)

BX Quế Phong (huyện Quế Phong)

BX Dùng - QL46B - Đô Lương - QL15 Đ HCM - QL48 - BX Quế Phong

51

BX Đô Lương (huyện Đô Lương)

BX Mường Xén (huyện Kỳ Sơn)

BX Đô Lương - QL7A - BX Mường Xén

52

BX Đô Lương (huyện Đô Lương)

BX Hòa Bình (huyện Tương Dương)

BX Đô Lương - QL7A - BX Hòa Bình

53

BX Đô Lương (huyện Đô Lương)

BX Con Cuông (huyện Con Cuông)

BX Đô Lương - QL7A - BX Con Cuông

54

BX Đô Lương (huyện Đô Lương)

BX TT Anh Sơn (huyện Anh Sơn)

BX Đô Lương - QL7A - BX TT Anh Sơn

55

BX TT Anh Sơn (huyện Anh Sơn)

BX Mường Xén (huyện Kỳ Sơn)

BX TT Anh Sơn - QL7A - BX Mường Xén

56

BX TT Anh Sơn (huyện Anh Sơn)

BX Hòa Bình (huyện Tương Dương)

BX TT Anh Sơn - QL7A - BX Hòa Bình

57

BX TT Anh Sơn (huyện Anh Sơn)

BX Con Cuông (huyện Con Cuông)

BX TT Anh Sơn - QL7A - BX Con Cuông

58

BX Con Cuông (huyện Con Cuông)

BX Hòa Bình (huyện Tương Dương)

BX Con Cuông - QL46 - QL7A - BX Hòa Bình

59

BX Con Cuông (huyện Con Cuông)

BX Mường Xén (huyện Kỳ Sơn)

BX Con Cuông - QL46 - QL7A - BX Mường Xén

60

BX Hòa Bình (huyện Tương Dương)

BX Mường Xén (huyện Kỳ Sơn)

BX Hòa Bình - QL7A - BX Mường Xén

61

BX Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ)

BX Mường Xén (huyện Kỳ Sơn)

BX Tân Kỳ - HCM - QL7A - BX Mường Xén

62

BX Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ)

BX Hòa Bình (huyện Tương Dương)

BX Tân Kỳ - HCM - QL7A - BX Hòa Bình

63

BX Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ)

BX Con Cuông (huyện Con Cuông)

BX Tân Kỳ - HCM - QL7A - BX Con Cuông

64

BX Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ)

BX Nghĩa Đàn cũ (TX Thái Hòa)

BX Tân Kỳ - HCM - QL48 - BX Nghĩa Đàn

65

BX Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ)

BX Quỳ Hợp (huyện Quỳ Hợp)

BX Tân Kỳ - HCM - QL48 - QL48C - BX Quỳ Hợp

66

BX Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ)

BX Quỳ Châu (huyện Quỳ Châu)

BX Tân Kỳ - HCM - QL48 - BX Quỳ Châu

67

BX Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ)

BX Quế Phong (huyện Quế Phong)

BX Tân Kỳ - HCM - QL48 - BX Quế Phong

68

BX Nghĩa Đàn cũ (TX Thái Hòa)

BX Quỳ Châu (huyện Quỳ Châu)

BX Nghĩa Đàn - QL48 - BX Quỳ Châu

69

BX Nghĩa Đàn cũ (TX Thái Hòa)

BX Quế Phong (huyện Quế Phong)

BX Nghĩa Đàn - QL48 - BX Quế Phong

70

BX Quỳ Hợp (huyện Quỳ Hợp)

BX Quỳ Châu (huyện Quỳ Châu)

BX Quỳ Hợp - QL48C - QL48 - BX Quỳ Châu

71

BX Quỳ Hợp (huyện Quỳ Hợp)

BX Quế Phong (huyện Quế Phong)

BX Quỳ Hợp - QL48C - QL48 - BX Quế Phong

72

BX Quỳ Châu (huyện Quỳ Châu)

BX Quế Phong (huyện Quế Phong)

BX Quỳ Châu - QL48 - BX Quế Phong

 

Nguồn: thuvienphapluat

 
 
 
 
LINK DOWNLOAD

Quyet-dinh-5041-QD-UBND-2017-Quy-hoach-mang-luoi-van-tai-hanh-khach-co-dinh-noi-tinh-Nghe-An.1[0.12 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thongtinphapluat.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT