Quyết định 3593/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Quyết định 2144/QĐ-UBND Quảng Ninh Quyết định

 0      0      0
Phí: Tải Miễn phí
Số hiệu
3593/QĐ-UBND
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
20/09/2017
Ngày hiệu lực
Đã biết
Tình trạng
Đã biết
Loại file
doc
Dung lượng
0.02 M
Lần xem
0
Lần tải
0
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Quyết định 3593/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Quyết định 2144/QĐ-UBND Quảng Ninh,3593/QD-UBND,QUYET DINH 3593 2017,TINH QUANG NINH,TAI CHINH NHA NUOC,TAI NGUYEN - MOI TRUONG

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thongtinphapluat.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thongtinphapluat.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Quyết định 3593/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Quyết định 2144/QĐ-UBND Quảng Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3593/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TÊN MỘT SỐ DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG DO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2144/QĐ-UBND, NGÀY 02/6/2017 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai 2013; Luật Khoáng sản 2010; Luật Tài nguyên nước 2012; Luật Bảo vệ môi trường 2014; Luật Khí tượng thủy văn 2015; Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015; Luật Lưu trữ 2011; các văn bản quy định của tnh và hướng dẫn thi hành luật;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường do các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 667/Tr-TNMT ngày 15/8/2017 “Về việc phê duyệt quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng từng loại dịch vụ sự nghiệp công s dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường do các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi tên một số dịch vụ sự nghiệp công sdụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường do các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tại Phụ lục: Danh mục sự nghiệp công sử dụng Ngân sách nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện ban hành kèm theo Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh như sau:

I. Lĩnh vực đất đai:

“5. Điều tra, đánh giá chất lượng, thoái hóa đất của tỉnh” sa đi thành “5. Điều tra, đánh giá tài nguyên đất của tnh”.

II. Lĩnh vực công nghệ thông tin:

“1. Lưu trữ, quản lý, khai thác hồ sơ địa chính phục vụ quản lý nhà nước” sửa đổi thành “1. Lưu trữ, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ quản lý nhà nước”.

III. Lĩnh vực môi trường:

“2. Quản lý, vận hành các trạm quan trắc môi trường tự động, cố định do tỉnh quản lý” sửa lại thành “Hoạt động quan trắc và lập báo cáo quan trắc môi trường của hệ thống quan trắc môi trường tự động”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Kho bạc Nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã
, thành phố thuộc tỉnh;
- V
0, V1, V2, V5; QH1, QH2, QH3, TH1, QLĐĐ1-2;
- Lưu: VT, QLĐĐ2.
Đ
15bản,QĐ13

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

 

Nguồn: thuvienphapluat

 
 
 
 
LINK DOWNLOAD

Quyet-dinh-3593-QD-UBND-2017-sua-doi-Quyet-dinh-2144-QD-UBND-Quang-Ninh.1[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thongtinphapluat.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT