Quyết định 2664/QĐ-UBND 2017 giá cước dịch vụ công ích phát hành Báo Hà Tĩnh Quyết định

 0      0      0
Phí: Tải Miễn phí
Số hiệu
2664/QĐ-UBND
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
13/09/2017
Ngày hiệu lực
Đã biết
Tình trạng
Đã biết
Loại file
doc
Dung lượng
0.02 M
Lần xem
0
Lần tải
0
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Quyết định 2664/QĐ-UBND 2017 giá cước dịch vụ công ích phát hành Báo Hà Tĩnh,2664/QD-UBND,QUYET DINH 2664 2017,TINH HA TINH,TAI CHINH NHA NUOC

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thongtinphapluat.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thongtinphapluat.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Quyết định 2664/QĐ-UBND 2017 giá cước dịch vụ công ích phát hành Báo Hà Tĩnh

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2664/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ CÔNG ÍCH PHÁT HÀNH BÁO HÀ TĨNH NĂM 2018

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/ NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí;

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BTTTT ngày 05/02/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí;

Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-BĐVN ngày 22/7/2017 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc ban hành giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí giai đoạn 2018-2019;

Xét đề nghị của Bưu điện tỉnh tại Văn bản số 372/BĐHT-KHKD ngày 07/8/2017; ý kiến đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 3075/STC-GCS ngày 29/8/2017 (sau khi thống nhất với Sở thông tin và Truyền Thông); của Báo Hà Tĩnh tại Văn bản số 424/LT-BHT-BĐHT ngày 13/9/2017 (văn bản liên thông giữa Báo Hà Tĩnh với Bưu điện tnh),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá cước dịch vụ công ích phát hành Báo Hà Tĩnh năm 2018 là 1.451 đồng/tờ (Một nghìn, bn trăm năm mươi mốt đồng); thời điểm áp dụng từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018.

Điều 2. Giao Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện việc điều chỉnh giá cước dịch vụ công ích phát hành Báo Hà Tĩnh theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh; Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Đ/c Bí thư; Đ/c PBT TT Tỉnh
y;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các Phó VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX; NC;
- Gửi: + Bản gi
y: Thành phn không nhận ĐT;
          + Điện tử: Các thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

 

 

Nguồn: thuvienphapluat

 
 
 
 
LINK DOWNLOAD

Quyet-dinh-2664-QD-UBND-2017-gia-cuoc-dich-vu-cong-ich-phat-hanh-Bao-Ha-Tinh.1[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thongtinphapluat.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT