Kế hoạch 3701/KH-UBND 2018 phổ biến 162/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tín ngưỡng Đồng Nai Văn bản khác

 0      0      0
Phí: Tải Miễn phí
Số hiệu
3701/KH-UBND
Loại văn bản
Văn bản khác
Ngày ban hành
16/04/2018
Ngày hiệu lực
Đã biết
Tình trạng
Đã biết
Loại file
doc
Dung lượng
0.02 M
Lần xem
0
Lần tải
0
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Kế hoạch 3701/KH-UBND 2018 phổ biến 162/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tín ngưỡng Đồng Nai,3701/KH-UBND,TINH DONG NAI,VAN HOA - XA HOI

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thongtinphapluat.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thongtinphapluat.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Kế hoạch 3701/KH-UBND 2018 phổ biến 162/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tín ngưỡng Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3701/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 16 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ 162/2017/NĐ-CP NGÀY 30/12/2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ CHỨC SẮC, TU SĨ, CHỨC VIỆC CÁC TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo;

Nhằm đưa các nội dung của Nghị định vào đời sống, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch quán triệt, tuyên truyền, phổ biến với những nội dung, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức của hệ thống chính trị và chức sắc, tu sĩ, chức việc các tôn giáo nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật, góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung, hình thức quán triệt, phổ biến Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ phải phù hợp với từng nhóm đối tượng, đảm bảo tính thiết thực, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra để các đối tượng thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong chỉ đạo và quản lý nhà nước về công tác tôn giáo trong toàn bộ hệ thống chính trị và chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, KINH PHÍ TỔ CHỨC

1. Nội dung

a) Triển khai, quán triệt, phổ biến nội dung của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP , ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

b) Triển khai thực hiện Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo theo Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 về công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Nội vụ và Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 về công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh Đồng Nai của UBND tỉnh.

2. Đối tượng

a) UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt lồng ghép 02 nội dung: Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ dành cho cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị (tỉnh, huyện).

Dự kiến gồm 215 người, cụ thể:

- Cấp tỉnh: Lãnh đạo và cán bộ làm công tác tôn giáo, tín ngưỡng thuộc các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh (mỗi đơn vị 02 người).

- Cấp huyện: Thường trực cấp ủy; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, HĐND; Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo; Trưởng ban Ban Dân vận, Trưởng ban Ban Tuyên giáo; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam; Trưởng Công an huyện và một số ngành có liên quan (mỗi địa phương cử 15 người do UBND cấp huyện mời và tổ chức đoàn đi dự).

b) Tổ chức hội nghị ở 11 đơn vị cấp huyện, triển khai, phổ biến, tuyên truyền cho các đối tượng còn lại gồm cán bộ công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở các ngành, các cấp (huyện, xã) và chức sắc, tu sĩ, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

3. Thời gian

Dự kiến triển khai trong tháng 4/2018 đối với hội nghị do UBND tỉnh tổ chức và bắt đầu triển khai từ tháng 5/2018 đối với hội nghị ở các địa phương.

4. Kinh phí

a) Căn cứ Mục 2 của Kế hoạch số 4352/KH-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh, kinh phí phục vụ công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ được sử dụng từ nguồn ngân sách của tỉnh.

b) Giao Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ) lập dự trù kinh phí chi tiết, gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh; đồng thời có trách nhiệm thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

c) Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và UBND cấp huyện trong việc đảm bảo kinh phí để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Hội nghị triển khai, phổ biến lồng ghép 02 nội dung do UBND tỉnh tổ chức

Giao Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ) tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ cho cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị (tỉnh, huyện).

2. Đối với Hội nghị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ tại các huyện, thị xã, thành phố cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở các ngành, các cấp (huyện, xã) và chức sắc, tu sĩ, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh

a) Giao Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ) chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức các hội nghị tại 11 đơn vị huyện, thị, thành phố, quán triệt, tuyên truyền Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ.

b) Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ) thẩm định trình UBND tỉnh quyết định kinh phí tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ.

c) UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

Phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ) triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo và cho chức sắc, tu sĩ, chức việc các tôn giáo trên địa bàn.

d) Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai

Phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ) thực hiện công tác tuyên truyền đưa tin, bài về các hội nghị triển khai, phổ biến, tuyên truyền Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ và Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo đã được UBND tỉnh công bố.

Trên đây là Kế hoạch triển khai, phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trong hệ thống chính trị và chức sắc, tu sĩ, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ảnh về Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp

 

Nguồn: thuvienphapluat

 
 
 
 
LINK DOWNLOAD

Ke-hoach-3701-KH-UBND-2018-pho-bien-162-2017-ND-CP-huong-dan-Luat-Tin-nguong-Dong-Nai.1[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thongtinphapluat.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT