Kế hoạch 115/KH-UBND 2018 thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng Tiền Giang Văn bản khác

 0      0      0
Phí: Tải Miễn phí
Số hiệu
115/KH-UBND
Loại văn bản
Văn bản khác
Ngày ban hành
03/05/2018
Ngày hiệu lực
Đã biết
Tình trạng
Đã biết
Loại file
doc
Dung lượng
0.06 M
Lần xem
0
Lần tải
0
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Kế hoạch 115/KH-UBND 2018 thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng Tiền Giang,115/KH-UBND,TINH TIEN GIANG,VAN HOA - XA HOI

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thongtinphapluat.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thongtinphapluat.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Kế hoạch 115/KH-UBND 2018 thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng Tiền Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 03 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG CỘNG ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện với những nội dung sau:

I. QUAN ĐIỂM

1. Phát triển văn hóa đọc là một trong những động lực thúc đẩy sự hình thành nên con người mới, những công dân có hiểu biết, có trí tuệ để có thể thích ứng với sự phát triển của xã hội hiện đại.

2. Phát triển văn hóa đọc trên cơ sở khai thác có hiệu quả và không ngừng phát triển nguồn vốn tri thức, văn hóa của con người và dân tộc Việt Nam, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa tri thức của nhân loại.

3. Nhà nước hỗ trợ phát triển văn hóa đọc, đồng thời đẩy mạnh việc đa dạng hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phát triển văn hóa đọc.

4. Cấp ủy và chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, hệ thống thư viện công cộng, thư viện trường học và các tổ chức khác liên quan cùng gia đình, cộng đồng có trách nhiệm tham gia và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc (xuất bản phẩm in và điện tử) trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên; chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; cải thiện môi trường đọc; góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống văn minh, lành mạnh trong con người, xã hội Việt Nam nói chung, tỉnh Tiền Giang nói riêng, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Mục tiêu chủ yếu đến năm 2020

a) Về khả năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức

- Phấn đấu 80% học sinh, sinh viên và học viên tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục, văn hóa, khoa học;

- Phấn đấu 20% - 25% người dân ở khu vực nông thôn, 15% - 20% người dân ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã, cơ quan xuất bản và phát hành;

- Phấn đấu 100% thư viện cấp tỉnh, 90% thư viện cấp huyện, xã tổ chức cung cấp dịch vụ truy cập internet miễn phí.

b) Về nâng cao kiến thức, kỹ năng đọc

- Phấn đấu 40% - 50% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời;

- Phấn đấu 85% người có sử dụng thư viện (đối với học sinh, sinh viên là 90%) có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí.

c) Về tăng cường hoạt động thư viện

- Phấn đấu đạt từ 01 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng; mỗi người dân trung bình đọc 04 cuốn sách/năm;

- Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục ở các cấp học có thư viện với vốn tài liệu phù hợp, trong đó 100% cơ sở giáo dục ở bậc phổ thông có thư viện đạt chuẩn theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Phấn đấu 90% thư viện công cộng có vốn tài liệu tổng hợp đủ khả năng phục vụ cho mọi đối tượng, trong đó có bộ phận phục vụ thiếu nhi và người khuyết tật;

- Phấn đấu 80% các thư viện, cơ quan chuyên ngành có vốn tài liệu chuyên sâu;

- Phấn đấu số lượng người sử dụng thông tin tại các thư viện (truy cập internet, đọc, mượn sách, báo in và tài liệu điện tử) đạt 1.000.000 lượt/năm.

d) Về xây dựng thiết chế thư viện công cộng

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng các thiết chế thư viện cấp tỉnh, thư viện cấp huyện, thư viện cấp xã theo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ), trong đó:

- 80 - 90% số huyện, thị xã, thành phố có thư viện.

- 80 - 90% số xã được công nhận xã nông thôn mới có thư viện hoặc phòng đọc sách.

2.2. Định hướng đến năm 2030

a) Tạo điều kiện để người dân có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác. Duy trì và củng cố các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc; tiếp tục cải thiện môi trường đọc.

b) Phấn đấu 30% người dân ở khu vực nông thôn, 25% người dân ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã, cơ quan xuất bản và phát hành.

c) Phấn đấu trên 50% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời.

d) Phấn đấu đạt 01 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng, trung bình mỗi người dân đọc 05 cuốn sách/năm. Hoạt động thư viện, xuất bản có khả năng đáp ứng nhu cầu đọc của người dân (bao gồm cả xuất bản phẩm in và điện tử); cơ sở vật chất, trang thiết bị trong hệ thống thư viện công cộng được nâng cao, xứng tầm với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội về tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc.

- Huy động sự tham gia định kỳ, thường xuyên của các phương tiện thông tin, truyền thông trong tỉnh với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp. Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang có chuyên mục thường kỳ về văn hóa đọc và phát triển văn hóa đọc. Hệ thống thư viện công cộng, thư viện trường học, các thư viện chuyên ngành tăng cường quảng bá về thư viện, giới thiệu các loại hình tài liệu, các bộ sưu tập tài liệu phù hợp với từng nhóm đối tượng người đọc.

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong phát triển văn hóa đọc như: Tủ sách gia đình, thư viện tư nhân, thư viện chuyên ngành; có hình thức tôn vinh người đọc nhiều sách và tuyên truyền nhiều người tham gia đọc sách có hiệu quả.

2. Xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc

- Tăng cường vận động, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xây dựng, duy trì thói quen đọc (xuất bản phẩm in và điện tử, trong đó tiếp tục chú trọng sách in) phù hợp với điều kiện của từng nhóm đối tượng.

- Huy động sự tham gia, phối hợp triển khai đồng bộ có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc xây dựng, duy trì thói quen đọc (nhà trường, thư viện, nhà xuất bản, nhà sách, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng vũ trang nhân dân...). Đề cao vai trò của gia đình trong việc hình thành thói quen đọc và văn hóa đọc.

- Hướng dẫn kỹ năng và phương pháp đọc phù hợp với từng nhóm đối tượng, chú trọng đối tượng học sinh, sinh viên; định hướng và thúc đẩy xu hướng, thị hiếu đọc lành mạnh trong xã hội.

3. Hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh xã hội hóa

- Rà soát, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan như: đầu tư, thuế, lệ phí, chế độ độc hại cho nhân viên và phí dịch vụ thư viện, góp phần tạo môi trường đọc thuận lợi.

- Xây dựng và triển khai có hiệu quả chính sách thu hút nguồn lực như: tài trợ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, vốn tài liệu, vốn sách báo của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp… trong và ngoài nước tham gia phát triển văn hóa đọc.

- Rà soát, lồng ghép triển khai các chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có nội dung liên quan đến phát triển văn hóa đọc như:

+ Nghị Quyết số 33-NQ/TW ngày 09/06/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;

+ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020;

+ Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”;

+ Quyết định số 208/QĐ-TTg , ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”;

+ Quyết định số 231/QĐ-TTg , ngày 13/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”;

+ Quyết định số 10/2007/QĐ-BVHTT ngày 04/5/2007 của Bộ Văn hóa - Thông tin phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Đẩy mạnh phát triển thư viện tư nhân, tủ sách dòng họ, tủ sách gia đình, tủ sách khuyến học trong cộng đồng dân cư; hỗ trợ nâng cao chất lượng nhân lực trong hệ thống thư viện tư nhân và loại hình tủ sách.

- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhằm phát huy vai trò của các doanh nghiệp và cơ sở khác hoạt động trong lĩnh vực phát hành, kinh doanh xuất bản phẩm đối với phát triển văn hóa đọc.

- Tổ chức các câu lạc bộ, hội đọc sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thể tham gia đọc sách ở mọi lúc, mọi nơi, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa.

4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công lập, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

- Xây dựng và phát triển hệ thống thư viện công cộng hiện đại, có vốn tài liệu phong phú, thân thiện với người sử dụng, trở thành trung tâm thông tin, văn hóa, giáo dục của cộng đồng, nơi giao lưu giữa tác giả - tác phẩm và người đọc, phục vụ hiệu quả nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân; chú trọng phát triển thư viện trường học, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Từng bước đầu tư hình thành thư viện điện tử trong thư viện tỉnh, thư viện trường học và thư viện các ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức nhanh chóng, thuận tiện.

- Đa dạng hóa các dịch vụ thư viện; tăng cường phổ biến, hướng dẫn về phương pháp sử dụng thư viện có hiệu quả; đẩy mạnh dịch vụ thư viện lưu động tại các địa phương, nhất là ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; thúc đẩy phối hợp, liên kết giữa các thư viện với trung tâm văn hóa, thể thao, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã; tăng cường luân chuyển tài liệu từ hệ thống thư viện công cộng tới các địa bàn nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, trường học, đồn biên phòng, trại giam, các thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng…

5. Mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực thư viện

- Tăng cường giao lưu, trao đổi sách và tài liệu khác, học tập kinh nghiệm phát triển văn hóa đọc với các thư viện của các tỉnh, thành trong nước và thế giới phù hợp với quy định của pháp luật.

- Tạo điều kiện cho ngành thư viện được học tập, phối hợp tham gia tổ chức các sự kiện trong nước và quốc tế liên quan đến phát triển văn hóa đọc.

- Tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc phát triển văn hóa đọc.

IV. KINH PHÍ VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch

Từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước; các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn huy động hợp pháp khác.

2. Nguyên tắc sử dụng kinh phí

2.1. Giai đoạn 2017 - 2020

a) Ngân sách Trung ương:

Đề nghị hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu: Thông tin, tuyên truyền, quảng bá; hướng dẫn kỹ năng, phương pháp và các hoạt động liên quan đến văn hóa đọc và phát triển văn hóa đọc; xây dựng thư viện điện tử phục vụ cộng đồng và nguồn học liệu mở cho trường học; tổ chức Giải thưởng về phát triển văn hóa đọc hàng năm; thí điểm và triển khai nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả trong phát triển văn hóa đọc; kiểm tra, giám sát, đánh giá tác động, hiệu quả của việc thực hiện Đề án.

b) Ngân sách của tỉnh

- Phát triển mạng lưới thư viện bao gồm: Thư viện công cộng (tỉnh, huyện, xã), thư viện trường học, cơ sở đào tạo, thư viện - trung tâm thông tin của các ngành, hệ thống phòng đọc, tủ sách trên địa bàn tỉnh; ưu tiên xây dựng thư viện ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

- Tăng cường xây dựng thiết chế hệ thống thư viện công cộng, phấn đấu đến năm 2020 đảm bảo đạt mục tiêu về số lượng thiết chế thư viện công cộng được đầu tư xây dựng ở tỉnh, huyện, xã với các trang thiết bị cơ bản phục vụ nhu cầu người đọc.

- Tăng cường đầu tư bổ sung vốn tài liệu cho hệ thống thư viện công cộng, đến năm 2020 đảm bảo đạt mục tiêu về số bản sách/người dân và số sách người dân đọc/năm theo mục tiêu Kế hoạch đề ra.

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

- Đầu tư trang thiết bị, máy móc, đào tạo nhân lực để xây dựng và số hóa tài liệu thư viện, chuyển dần sang thư viện điện tử.

c) Nguồn kinh phí được sử dụng lồng ghép thông qua việc thực hiện những nội dung liên quan của các chương trình, đề án khác được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) Nguồn kinh phí huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia phát triển hệ thống thư viện trong tỉnh.

2.2. Giai đoạn 2021 - 2030

a) Ngân sách Trung ương: Tiếp tục hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ đã được xác định tại Đề án.

b) Ngân sách tỉnh: Tiếp tục hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ đã được xác định tại Kế hoạch, chú trọng nội dung phát triển cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và các hoạt động khác liên quan phù hợp với điều kiện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

c) Tiếp tục thực hiện lồng ghép việc sử dụng kinh phí với các chương trình, đề án liên quan khác.

d) Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực từ xã hội để tham gia thực hiện Kế hoạch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện; xây dựng kế hoạch kèm theo dự toán kinh phí cụ thể cho từng năm, đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu trong từng giai đoạn của Kế hoạch này; đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung nội dung Kế hoạch khi cần thiết.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu trình các cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư xây dựng thiết chế thư viện, kinh phí hoạt động, các cơ chế, chính sách và các quy định cụ thể cần thiết liên quan đến phát triển văn hóa đọc, các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này.

- Vận động và tìm nguồn tài trợ, xã hội hóa phục vụ phát triển văn hóa đọc.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về mô hình phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị các điều kiện cần thiết xây dựng thư viện điện tử trong Thư viện tỉnh hiện nay, chú trọng xây dựng các bộ sưu tập tài liệu số về địa phương và thế mạnh kinh tế của tỉnh, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Tiền Giang.

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp tình hình và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động lồng ghép với các chương trình, đề án, kế hoạch liên quan thuộc lĩnh vực quản lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quan tâm thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề ánĐẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”.

- Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển văn hóa đọc trong trường học và cơ sở đào tạo dạy nghề, các trung tâm giáo dưỡng, bảo trợ… hướng dẫn học sinh, sinh viên, học viên về phương pháp sử dụng thư viện, phương pháp tiếp cận, khai thác và sử dụng thông tin, về kỹ năng đọc…

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo nâng cao chất lượng hệ thống thư viện trường học đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xây dựng văn hóa đọc trong học sinh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí ngoài tỉnh thường trú tại Tiền Giang tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung của Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt các chủ trương, chính sách nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư Pháp, Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp xây dựng và phát triển hệ thống thư viện công cộng, tủ sách pháp luật, thư viện - phòng đọc sách tại các huyện, xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Phối hợp với sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bố trí nguồn vốn đầu tư, kinh phí chi thường xuyên thực hiện Kế hoạch và các chương trình kế hoạch khác có nội dung liên quan lồng ghép với Kế hoạch này theo phân cấp nhà nước hiện hành, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách tỉnh đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch này.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban ngành liên quan quan tâm tạo quỹ đất để xây dựng hệ thống thư viện công cộng trong tỉnh, nhất là các thư viện xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

7. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong hệ thống thư viện Công an nhân dân và quân đội; đồng thời tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong các Trại tạm giam của tỉnh.

8. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành có liên quan phát động phong trào đọc sách, thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong đoàn viên thanh niên ở các cơ quan, ban, ngành, trường học trong tỉnh.

- Tích cực tham gia tuyên truyền, vận động về văn hóa đọc và phát triển văn hóa đọc; triển khai lồng ghép với các hoạt động, phong trào do tổ chức mình chủ trì hoặc phối hợp thực hiện có liên quan việc phát triển văn hóa đọc.

9. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện kế hoạch trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Hội. Tăng cường tuyên truyền, vận động về văn hóa đọc, phát triển văn hóa đọc; triển khai, lồng ghép với các hoạt động, phong trào do Hội chủ trì hoặc phối hợp thực hiện; củng cố và thành lập lại câu lạc bộ văn học.

10. Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang, đề nghị Báo Ấp Bắc

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các tin, bài phóng sự đăng tải, phát sóng trên Báo, Đài nhằm tuyên truyền văn hóa đọc, điểm sách, giới thiệu tác giả, tác phẩm và tổ chức cá nhân tiêu biểu phát triển văn hóa đọc.

11. Trường Đại học Tiền Giang

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của trường. Tăng cường tuyên truyền, vận động về văn hóa đọc, phát triển văn hóa đọc; triển khai, lồng ghép với các hoạt động, phong trào do Trường chủ trì hoặc phối hợp thực hiện trong đội ngũ giáo viên, sinh viên của trường.

12. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Bố trí ngân sách, huy động nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương, trong đó chú trọng phát triển mạng lưới thư viện, phòng đọc sách, tủ sách, đẩy mạnh xã hội hóa phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch với quá trình triển khai thực hiện các chương trình, đề án khác liên quan tại địa phương.

- Phối hợp chặt chẽ với các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan khác xây dựng phong trào đọc sách, phát triển văn hóa đọc, gắn kết với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng Nông thôn mới tại địa phương.

- Sử dụng đúng mục đích, hiệu quả các nguồn kinh phí hỗ trợ của ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh cho phát triển văn hóa đọc theo đúng quy định pháp luật.

- Kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng năm báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch, Đề án tại địa phương, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh.

13. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch, nhất là trong việc tuyên truyền, định hướng phát triển, gắn với các chương trình, kế hoạch khác liên quan.

14. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp liên quan

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ hoạt động đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tích cực tham gia tuyên truyền, vận động về văn hóa đọc và phát triển văn hóa đọc; triển khai lồng ghép với các hoạt động, phong trào do tổ chức mình chủ trì hoặc phối hợp thực hiện có liên quan hoặc hỗ trợ việc phát triển văn hóa đọc; chú trọng triển khai đối với các nhóm đối tượng như phụ nữ, trẻ em, công nhân, các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, các cơ quan, tổ chức, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để chỉ đạo kịp thời./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

 

Nguồn: thuvienphapluat

 
 
 
 
LINK DOWNLOAD

Ke-hoach-115-KH-UBND-2018-thuc-hien-De-an-phat-trien-van-hoa-doc-trong-cong-dong-Tien-Giang.1[0.06 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thongtinphapluat.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT